BIO

CAT

Marta Juvanteny Colell és artista i docent a la Universitat de Belles Arts de Barcelona. Neix i creix a Sant Feliu de Llobregat. Va estudiar a Barcelona a l’Escola d’Arts i Oficis La Llotja, es va llicenciar en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (UB) el 2007, va realitzar el Màster Europeu de Producció i Investigació Artística el 2017 i es va col·legiar al Gremi de Joiers, gemòlegs, rellotgers i orfebres de Catalunya (JORC). Gran part de la seva obra es basa en el refugi. La percepció d’un temps hipnòtic i en espiral. Juvanteny explora els espais mentals, des del ser i l’estar i la comunicació. En les seves primeres obres, explora el límit de la supervivència en relació amb l’espai urbà. Mapes traçats per camins, murs mentals, cels teixits pel cablejat elèctric i densitats geomètriques d’espais modulars. En les seves primeres exposicions «Densitats urbanes», «Metamorfosi» i «Stress Post visual», Juvanteny mostra la metamorfosi d’una obra que va de la narració figurativa al concepte més íntim. «Natures», es compromet amb una mirada que, orientada a la física, es refugia en un diàleg amb la naturalesa a través de la llum, la forma i el moviment. Més tard posa ordre i sintetitza la forma en relació amb el cosmos i les matemàtiques. Les seves pintures es tornen més equilibrades i hipnòtiques, amb una visió desafiant. Com a conseqüència tècnica, Juvanteny busca entendre la transmissió de les seves pintures fregant la inevitable sensació d’engany amb les seves «capes», pells de teixits porosos, on la llum es filtra des de l’exterior fins a l’interior i des de dins cap a fora. «Connexions sense fils (CI)” explora el refugi ciber-hipnòtic de la màquina, on continua refinant la tècnica. D’entrada elimina el gest, refugiant-se, al mateix temps que el seu propi treball, en la recerca d’un espai o zona mental seduïda per la llum, el color i la repetició de la forma. Refugis que transfiguren la percepció entre la realitat i la ficció, en un estat de confusió i incomprensió del ser i l’estar. Actualment amb «0 = I», Juvanteny dibuixa antropologies del present. Construeix arquitectures perceptives, mapes del pensament i transmissions a través de diferents llenguatges, topografies de la comunicació en un temps segrestat per la llum blava de les pantalles digitals. Elimina el color per tal de donar suport a la percepció d’un temps caracteritzat per la urgència en ell mateix i pels excessos de l’”ara» que, a mode d’arqueologia, emana antropologia dels nostres temps.

ENG

Marta Juvanteny Colell is an artist and teacher at the University of Fine Arts in Barcelona. Born and raised in Sant Feliu de Llobregat. He studied in Barcelona at the La Llotja School of Arts and Crafts, graduated in Fine Arts from the University of Barcelona (UB) in 2007, completed the European Master’s in Artistic Production and Research in 2017 and was col· member of the Guild of Jewellers, Gemologists, Watchmakers and Goldsmiths of Catalonia (JORC). Much of his work is based on refuge. The perception of a hypnotic and spiraling time. Juvanteny explores mental spaces, from being and being and communication. In his first works, he explores the limit of survival in relation to urban space. Maps traced by paths, mental walls, skies woven by electrical wiring and geometric densities of modular spaces. In his first exhibitions «Densitats urbanes», «Metamorphosis» and «Stress Post visual», Juvanteny shows the metamorphosis of a work that goes from figurative narration to the most intimate concept. «Natures», is committed to a look that, oriented towards physics, takes refuge in a dialogue with nature through light, form and movement. Later he orders and synthesizes form in relation to the cosmos and mathematics. His paintings become more balanced and hypnotic, with a challenging vision. As a technical consequence, Juvanteny seeks to understand the transmission of his paintings by rubbing the inevitable sense of deception with his «layers», skins of porous fabrics, where light filters from the outside to the inside and from from the inside out. «Wireless Connections (CI)» explores the cyber-hypnotic refuge of the machine, where he continues to refine the technique. He initially eliminates the gesture, taking refuge, at the same time as his own work, in the search for a space or mental zone seduced by light, color and repetition of form. Refuges that transform perception between reality and fiction, in a state of confusion and misunderstanding of being and being. Currently with «0 = I «, Juvanteny draws anthropologies of the present. He builds perceptual architectures, maps of thought and transmissions through different languages, topographies of communication in a time hijacked by the blue light of digital screens. He removes color in order to support the perception of a time characterized by the urgency in itself and by the excesses of the «now» which, like archaeology, emanates anthropology of our times.

ESP

Marta Juvanteny Colell es artista y docente en la Universidad de Bellas Artes de Barcelona. Nace y crece en Sant Feliu de Llobregat. Estudió en Barcelona en la Escuela de Artes y Oficios La Lonja, se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona (UB) en 2007, realizó el Máster Europeo de Producción e Investigación Artística en 2017 y se colegió en el Gremio de Joyeros, gemólogos, relojeros y orfebres de Cataluña (JORC). Gran parte de su obra se basa en el refugio. La percepción de un tiempo hipnótico y en espiral. Juvanteny explora los espacios mentales, desde el ser y el estar y la comunicación. En sus primeras obras, explora el límite de la supervivencia en relación al espacio urbano. Mapas trazados por caminos, muros mentales, cielos tejidos por cableado eléctrico y densidades geométricas de espacios modulares. En sus primeras exposiciones «Densidades urbanas», «Metamorfosis» y «Stress Post visual», Juvanteny muestra la metamorfosis de una obra que va de la narración figurativa al concepto más íntimo. «Naturalezas», se compromete con una mirada que, orientada a la física, se refugia en un diálogo con la naturaleza a través de la luz, la forma y el movimiento. Más tarde pone orden y sintetiza la forma en relación al cosmos y las matemáticas. Sus pinturas se vuelven más equilibradas e hipnóticas, con una visión desafiante. Como consecuencia técnica, Juvanteny busca entender la transmisión de sus pinturas rozando la inevitable sensación de engaño con sus «capas», pieles de tejidos porosos, donde la luz se filtra desde el exterior hasta el interior y desde de dentro hacia afuera. «Conexiones inalámbricas (CI)” explora el refugio ciber-hipnótico de la máquina, donde sigue refinando la técnica. De entrada elimina el gesto, refugiándose, al tiempo que su propio trabajo, en la búsqueda de un espacio o zona mental seducida por la luz, el color y la repetición de la forma. Refugios que transfiguran la percepción entre la realidad y la ficción, en un estado de confusión e incomprensión del ser y el estar. Actualmente con «0 = I «, Juvanteny dibuja antropologías del presente. Construye arquitecturas perceptivas, mapas del pensamiento y transmisiones a través de diferentes lenguajes, topografías de la comunicación en un tiempo secuestrado por la luz azul de las pantallas digitales. Elimina el color para apoyar la percepción de un tiempo caracterizado por la urgencia en sí mismo y por los excesos del «ahora» que, a modo de arqueología, emana antropología de nuestros tiempos.

A %d blogueros les gusta esto: